őszirózsás forradalom

polgári demokratikus forradalom Magyarországon, 1918. október 30-31. Nevét onnan kapta, hogy a hazatérő katonák levágták sapkájukról a közös hadsereget és az Osztrák-Magyar Monarchiát jelképező ún. ...

osztályharc

a marxista ideológia szerint az ellentétes érdekű társadalmi osztályok között szüntelenül zajlik. Az iparosodott társadalmakban a burzsoázia és a proletariátus között folyik

olajárrobbanás

a kőolaj árának nagymértékű emelkedése 1973- ban, majd 1979-ben. Megszakította a világgazdaság 1945 óta tartó töretlen növekedését, és felértékelte a közel-keleti arab olajmonarchiák szerepét. A ...

offenzíva

nagy erejű támadás, nagyobb támadó hadművelet.

ősiség

Nagy Lajos 1351-es törvényei rendelik el. Eszerint a birtok automatikusan a fiú utódra száll. Ha a nemzetség kihal, akkor a birtok visszaszáll a királyra.

ortodox

a görög 'igazhitű'; általánosságban minden hithez, eszmerendszerhez mereven ragaszkodó álláspont. Szűkebb értelemben a görögkeleti egyházhoz tartozást jelöli.

ónodi országgyűlés

1707-ben Ónodon ült össze a második kuruc országgyűlés.

oklevél

szűkebb értelemben az olyan hivatalos iratokat értjük e fogalom alatt, melyek jogokat adnak vagy azok igazolására szolgálnak.

örökváltság

Magyarországon a jobbágy úrbéres földje után járó szolgáltatásainak pénzbeli megváltása.

örökös tartományok

tágabb értelemben azok a tartományok, melyekben az uralkodók nem választás, hanem örökösödés útján kerültek hatalomra A magyar történeti irodalomban elsősorban az osztrák tartományokról (Alsó- és ...