proletariátus

a XIX-XX. században munkásosztály. A kommunizmus ideológiája szerint olyan társadalmi osztály, amelynek tagjai nem birtokolnak termelési eszközöket, ezért a munkaerejüket adják el. A kapitalista ...

proletárdiktatúra

a kommunista ideológia szerint a proletariátus feladata, hogy legyőzze a burzsoáziát, s létrehozza a kizsákmányolástól és elnyomástól mentes társadalmat, a kommunizmust. Egy átmeneti időszakban ...

privatizáció

magánosítás, állami vagy szövetkezeti tulajdon magánkézbe juttatása

prágai tavasz

Alexander Dubcek vezette kommunista reformpolitika Csehszlovákiában, 1968 első felében. „Emberarcú szocializmust" hirdetett, s ez aggasztotta a keményvonalas kommunista vezetőket, ezért azt „lopakodó ...

Politikai Bizottság (PB)

a legtöbb kommunista párt élén álló vezető testületet kezdetben Központi Bizottságnak (KB) nevezték. Ez idővel száz főnél népesebb, parlamentszerű képződménnyé vált, ezért a tényleges, mindennapi ...

polgárháború

háború egy államon belül, különböző mozgalmak, vallások vagy etnikumok képviselői között

pogrom

A cári korszakban és a polgárháború alatt a zsidókkal szembeni fosztogató-gyilkoló erőszakos fellépést jelentette.

piacgazdaság

olyan gazdasági rendszer, amelyben a gazdasági egységek többsége magántulajdonban van, s amelynek termékeit vagy szolgáltatásait tulajdonosa szabadon kínálhatja eladásra, és szabadon vásárolhat mások ...

permanens forradalom

a klasszikus marxista ideológia szerint egy kevésbé iparosodott országban először polgári demokratikus forradalomra van szükség, s ha majd megteremtődtek a megfelelő gazdasági-társadalmi feltételek, ...

peresztrojka

orosz „átalakítás". Gorbacsov szovjet vezető által az 1980-as évek második felében elindított reformprogram, amely elsősorban a szabadpiac részleges visszaállítását célozta.